The Knockout
The Knockout

Storyline

20 years of perseverance, hot-blooded teenagers finally become the people's hero.
Cast
Zhang Yi
Zhang Yi
An Xin
Zhang Songwen
Zhang Songwen
Gao Qiqiang
Li Yitong
Li Yitong
Meng Yu
Zhang Zhijian
Zhang Zhijian
Meng Dehai
Ni Dahong
Ni Dahong
Uncle Tai
Han Tongsheng
Han Tongsheng
Li Youtian
Li Jianyi
Li Jianyi
Ji Ze
Shi Zhaoqi
Shi Zhaoqi
An Changlin
Gang Wu
Gang Wu
Xu Zhong
Li Jian
Li Jian
Li Xiang
Zhao Da
Zhao Da
Guo Shanfeng
Shen Danping
Shen Danping
Aunt Cui
Song Jiateng
Song Jiateng
Mazi
Gao Ye
Gao Ye
Chen Shuting
Wang Xiao
Wang Xiao
Yang Jian
Jia Bing
Jia Bing
Xu Jiang
Hao Ping
Hao Ping
Cao Chuang
Su Xiaoding
Su Xiaoding
Gao Qisheng
Lin Jiachuan
Lin Jiachuan
Tang Xiaolong
A Runa
A Runa
Li Hongwei
Bao Dazhi
Bao Dazhi
Zhao Lidong
Ling Zhuo
Ling Zhuo
Lu Han
Long Ni
Long Ni
Gao Qilan
Ning Xiaozhi
Ning Xiaozhi
Guo Wenjian
Sun Yan
Sun Yan
Tang Xiaohu
Wang Peilu
Wang Peilu
Feng Luzi
Feng Bing
Feng Bing
Lao Mo
Yue Xiuqing
Yue Xiuqing
Madame Xu
Qin Ge
Qin Ge
Ma Tao
Luo Eryang
Luo Eryang
Bai Jiangbo
Qu Shanshan
Qu Shanshan
Cheng Cheng
Cui Zhigang
Cui Zhigang
Gong Kaijiang
Zheng Jiabin
Zheng Jiabin
Secretary Wang
Zhao Zichong
Zhao Zichong
Zhang Biao
Su Maoyang
Su Maoyang
Zhang Daqing
Kang Fuzhen
Kang Fuzhen
Lu Song
Zhao Longhao
Zhao Longhao
Jiang Tian
Qin Yan
Qin Yan
He Liming
Huo Qing
Huo Qing
Zhou Zhihe
Zhang Chao
Zhang Chao
Li Mu
Zhan Jingyi
Zhan Jingyi
Fang Ning
Shu Yaoxuan
Shu Yaoxuan
Huang Lao
Wu Yuqing
Wu Yuqing
Gao Xiaochen
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: